top of page

زن در جهان ما

می‌می حکمت در این برنامه زنان پیشرو و جریان‌ساز که نقش‌های موثری در جهان ما داشته‌اند و دارند را معرفی می‌کند. زنانی که در اغلب موارد تلاش‌ها و ارزش‌های‌شان در سایه‌ قرار گرفته، درحالی که نقشی بسیار تعیین‌کننده داشته‌اند

زن در جهان ما
bottom of page