نگاهی به تاریخ ایران

دکتر کریم افشار با استفاده از متون تاریخی معتبر به تاریخ ایران را به طور اجمالی و با نگاهی تازه بیان می‌کنند

© 2020 by MiaPixel.com